Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 243
Năm 2022 : 2.681
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn nsnn, nguồn khác năm 2014

Biểu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị: THCS Tân Phong

Chương: 622

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2014

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Đơn vị tính: Đồng

Số

 

Số liệu báo

Số liệu quyết

TT

Chỉ tiêu

cáo quyết

toán được

 

 

toán

duyệt

A

Quyết toán thu

160,746,000

160,746,000

I

Tổng số thu (bao gồm cả số dư năm trước)

160,746,000

160,746,000

1

Thu phí, lệ phí

160,746,000

160,746,000

 

Học phí

160,746,000

160,746,000

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

II

Số thu nộp NSNN

120,196,200

120,196,200

1

Phí, lệ phí

120,196,200

120,196,200

 

Học phí

120,196,200

120,196,200

Số ghi chi

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

120,196,200

120,196,200

Số ghi chi

1

Phí, lệ phí

120,196,200

120,196,200

 

Học phí

120,196,200

120,196,200

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

3,795,927,000

3,795,927,000

1

C¸c thanh to¸n c¸ nh©n

3,362,469,000

3,362,469,000

 

Môc 6000: TiÒn l­¬ng

1,844,134,000

1,844,134,000

 

TM 6001

1,844,134,000

1,844,134,000

 

Môc 6100: Phô cÊp l­¬ng

959,715,000

959,715,000

 

TM 6101

8,211,000

8,211,000

 

TM 6106

8,190,000

8,190,000

 

TM 6113

11,040,000

11,040,000

 

TM 6115

360,759,000

360,759,000

 

TM 6116

566,190,000

566,190,000

 

TM 6117

5,325,000

5,325,000

 

Mc 6200: TiÒn th­ëng

10,900,000

13,158,000

 

TM 6201

10,900,000

13,158,000

 

Môc 6300: C¸c kho¶n ®ãng gãp

547,720,000

547,720,000

 

TM 6301

423,187,000

423,187,000

 

TM 6302

61,362,000

61,362,000

 

TM 6303

42,735,000

42,735,000

 

TM 6304

20,436,000

20,436,000

2

Chi vÒ hµng hãa dÞch vô

253,944,000

253,944,000

 

Môc 6500: Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng

17,779,000

17,779,000

 

TM 6501

17,779,000

17,779,000

 

Môc 6550: VËt t­ v¨n phßng

26,001,000

26,001,000

 

TM 6551

26,001,000

7,935,000

 

TM 6553

 

 

 

Môc 6600: Th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c

1,966,000

1,966,000

 

TM 6612

1,346,000

1,346,000

 

TM 6649

620,000

620,000

 

Môc 6650: Héi nghÞ

9,300,000

9,300,000

 

TM 6658

3,600,000

3,600,000

 

TM 6699

5,700,000

5,700,000

 

Môc 6700: C«ng t¸c phÝ

8,500,000

8,500,000

 

TM 6704

8,500,000

8,500,000

 

Môc 6750: Chi phÝ thuª m­ín

61,660,000

61,660,000

 

TM 6757

61,660,000

61,660,000

 

Môc 6900: Söa ch÷a tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n vµ duy tu, b¶o d­ìng c¸c c«ng tr×nh vµ duy tu, b¶o d­ìng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng tõ kinh phÝ th­êng xuyªn

14,015,000

14,015,000

 

TM 6912

5,670,000

5,670,000

 

TM 6917

4,500,000

4,500,000

 

TM 6921

775,000

775,000

 

TM 6949

3,070,000

3,070,000

 

Môc 7000: Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n

114,723,000

114,723,000

 

TM 7001

4,230,000

4,230,000

 

TM 7002

34,800,000

34,800,000

 

TM 7003

1,800,000

1,800,000

 

TM 7004

600,000

600,000

 

TM 7006

5,461,000

5,461,000

 

TM 7049

67,832,000

67,832,000

3

C¸c kho¶n chi kh¸c

98,964,000

98,964,000

 

Môc 7750:Chi kh¸c

98,964,000

98,964,000

 

TM 7752

20,860,000

20,860,000

 

TM 7756

1,464,000

1,464,000

 

TM 7758

45,150,000

45,150,000

 

TM 7761

2,750,000

2,750,000

 

TM 7799

28,740,000

28,740,000

4

Chi mua s¾m, söa ch÷a

80,550,000

80,550,000

 

Môc 9050: Mua s¾m tµi s¶n dïng cho c«ng t¸c chuyªn m«n

80,550,000

80,550,000

 

TM 9062

80,550,000

80,550,000

 

TM 9099

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

- Mục:

 

 

 

+ Tiểu mục …

 

 

 

+ Tiểu mục …

 

 

* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ

 

Tác giả: Lê Ngọc Dinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới